Wat valt mij op in de markt van IT performance monitoring? – door Renne Bots

Ik ben nu ruim 8 jaar werkzaam in de markt van IT performance monitoring en heb gemerkt dat er vele oplossingen aangeboden worden. Er zijn partijen die al vele jaren zich focussen op deze markt en er zijn de diverse nieuwkomers in de markt. Er zijn oplossingen beschikbaar die nog steeds gebaseerd zijn op een concept van 25 jaar geleden en er zijn oplossingen die modern en innovatief zijn. Het is voor de meeste klanten en partners niet eenvoudig de juiste oplossing te kiezen.

Converged prestatiebewaking van toepassingen

Wat is ketenmonitoring en hoe gaat eG Enterprise hiermee om?

Wij als eG Innovations zien klanten die voor het eerst serieus kijken naar ‘end to end performance monitoring’, maar wij zien ook klanten die al diverse pakketten in gebruik hebben (soms wel 15x monitoringtools aanwezig binnen de organisatie) en nu opzoek gaan naar één nieuwe serieuze oplossing die daadwerkelijk de gehele keten kan monitoren, over de gehele breedte van het IT landschap en ook nog voldoende diepgang biedt. eG Innovations biedt een totaal oplossing die zowel de IT infrastructuur monitort als ook de applicaties die in gebruik zijn en ook de eindgebruikers ervaring en dit binnen een console samenbrengt.

Wat mag je verwachten van een oplossing als eG Enterprise.

Serverbewaking eenvoudig gemaaktAllereerst is het belangrijk dat er standaard veel applicaties en componenten ondersteunt worden zodat je zelf niet hoeft te bedenken wat je mogelijk zou willen zien en wanneer iets niet goed gaat of juist wel. Ook is het van belang dat de samenhang en afhankelijkheden automatisch worden getoond. Er komt heel veel monitoring data binnen en dit dient allemaal geanalyseerd te worden. De gehele keten waaruit een dienst is opgebouwt die de eindgebruiker ervaart moet op de achtergrond door de tool automatisch geanalyseerd worden. De oplossing zelf hoort te weten wat normale trends zijn en wat afwijkingen zijn ten opzichte van de baseline. Eigenlijk wil je als IT beheerder alleen een bericht ontvangen als er iets niet gaat zoals het zou moeten gaan. Dit is nou precies waar eG Enterprise zich onderscheidt in de markt. De jarenlange ervaring van de diverse projecten, lokaal en internationaal, in combinatie met de technologische partnerships met marktleiders als Citrix, VMWare, Microsoft, SAP, Oracle, IBM zijn “ingebakken” in de oplossing. Onder de motorkap gebeurt een heleboel. De oplossing maakt continue gebruik van automatische functies (als ‘autotresholding’, ‘auto-topology’, ‘auto-correlation and dependency”, “auto-discovery”) om het de IT beheerder zo eenvoudig mogelijk te maken. De lijst met standard ondersteunde applicaties en componenten groeit elk jaar en samen met onze klanten en partners wordt bepaald wat belangrijk is om in onze roadmap op te nemen. Daarnaast zijn er vele integraties standaard beschikbaar om eG Enterprise naadloos in een bestaande architectuur te integreren.

De laatste jaren is het accent van monitoring meer en meer komen te liggen op eindgebruikers ervaring monitoring (end user experience monitoring). De eG Enterprise oplossing heeft dan ook functionaliteit om de eindgebruikers ervaring te bepalen op simulaties als mede op basis van de ervaring van echte gebruikers. De informatie te samen geeft een 360 graden beeld van de end-to-end ervaring van een eindgebruiker, om daarnaast direct inzichtelijk te maken welke ondersteunende componenten in de infrastructuur leiden tot eventuele vertragingen. Uiteindelijk wil je als IT beheer team weten of de eindgebruiker een goede dienst ervaart en of de eindgebruiker productief zijn/haar werk kan doen.

Dashboards rapporten

Aangezien de eindgebruiker werkt met diverse applicaties is het ook van belang dat de applicaties zelf ook gemonitord worden. Standaard zijn er diverse componenten (O365, Teams, Sharepoint, SAP) beschikbaar binnen de eG oplossing die real time worden doorgemeten en waarvoor eG alle benodigde insights al heeft ontwikkeld in dashboards en rapportages. Op deze wijze worden er directe verbanden zichtbaar binnen de dienst en is heel snel inzichtelijk waar de oorzaak van een mogelijk performance probleem zit. Is het de IT infrastructuur? Is het Virtualisatie platform de oorzaak van het probleem of is het een issue binnen de applicatie zelf? Met eG Enterprise kun je proactief reageren op mogelijke performance issues die een eindgebruiker zou kunnen gaan ervaren. Gewenste trends zijn bekend en afwijkingen zijn snel zichtbaar. Alle gemeten (detail) monitoring data is voor lange tijd beschikbaar in de eG database (op basis van SQL of Oracle) dus voor detail troubleshooting sessies achteraf kan met behulp van de Analyse & Rapportage tool een goede analyse  gemaakt worden van een bepaalde issue. Standaard is de eG Rapportage module voorzien van de meest gevraagde rapporten. Tevens worden er diverse dashboards beschikbaar gesteld. Het is ook altijd mogelijk zelf persoonlijke rapporten te maken.

Wij hebben in de Benelux intussen meer dan 70 organisaties die gebruik maken van de eG Enterprise oplossing, waarvan de meeste al voor langere tijd. Er zijn diverse casestudies beschikbaar op onze site. Bijvoorbeeld die van Gemeente Heerhugowaard en Langedijk https://www.eginnovations.com/case-studies/Case-study-Gemeente-Heerhugowaard.pdf  of die van INISI https://www.eginnovations.com/case-studies/inisi-partner-case-study.pdf.  Voor meer casestudies zie ook: https://www.eginnovations.com/resources/case-studies.

Meer interesse? Vraag een vrijblijvende demo aan bij een van onze specialisten of kijk op onze website www.eginnovations.com


What stands out to me in the IT performance monitoring market? – by Renne Bots

I have been working in the IT performance monitoring market for over 8 years now and have noticed that many solutions are offered. There are parties that have been focusing on this market for many years and there are the various newcomers in the market. There are solutions available that are still based on a concept from 25 years ago and there are solutions that are modern and innovative. It is not easy for most customers and partners to choose the right solution.

We as eG Innovations see customers who for the first time are seriously looking at ‘end to end performance monitoring’, but we also see customers who already have various packages in use (sometimes as many as 15x monitoring tools present within the organization) and are now looking for one new serious solution that actually affects the entire chain can monitor, over the entire breadth of the IT landscape and also offers sufficient depth. eG Innovations offers a total solution that monitors both the IT infrastructure and also the applications that are in use and also brings the end users experience and this together within a console.

What can you expect from a solution like eG Enterprise?

First of all, it is important that many applications and components are supported as standard so that you do not have to think for yourself what you might want to see and when something is not going well or when it is. It is also important that the coherence and dependencies are automatically shown. A lot of monitoring data comes in and all this needs to be analyzed. The entire chain from which a service is built up that the end user experiences must be automatically analyzed in the background by the tool. The solution itself should know what normal trends are and what deviations are from the baseline. Actually, as an IT administrator, you only want to receive a message if something does not go as it should. This is exactly where eG Enterprise stands out in the market. The many years of experience of the various projects, locally and internationally, in combination with the technological partnerships with market leaders such as Citrix, VMWare, Microsoft, SAP, Oracle, IBM are “ingrained” in the solution. Under the hood happens a lot. The solution continuously uses automatic functions (such as ‘autotresholding’, ‘auto-topology’, ‘auto-correlation and dependency’, ‘auto-discovery’) to make it as easy as possible for the IT administrator. The list of standard supported applications and components is growing every year and together with our customers and partners, it is determined what is important to include in our roadmap. In addition, there are many integrations available as standard to seamlessly integrate eG Enterprise into an existing architecture.

In recent years, the emphasis of IT infrastructure monitoring has increasingly shifted to end-user experience monitoring. The eG Enterprise solution therefore has functionality to determine the end-user experience on simulations as well as partly on the basis of the experience of real users. The information together gives a 360-degree picture of the experience of an end user, in addition to make it immediately clear which supporting components in the infrastructure lead to any delays.  Ultimately, as an IT management team, you want to know whether the end user experiences a good service and whether the end user can do his / her work productively.

Since the end user works with various applications, it is also important that the applications themselves are monitored. Standard there are various components (O365, Teams, Sharepoint, SAP) available within the eG solution that are measured in real time and for which eG has already developed all the necessary insights in dashboards and reports. In this way, direct connections become visible within the service and it is very quickly clear where the cause of a possible performance problem lies. Is it the IT infrastructure? Is the Virtualization platform the cause of the problem or is it an issue within the application itself? With eG Enterprise you can proactively respond to possible performance issues that an end user might experience. Desired trends are known and deviations are quickly visible. All measured (detail) monitoring data is available for a long time in the eG database (based on SQL or Oracle) so for detail troubleshooting sessions afterwards, a good analysis of a certain issue can be made with the help of the Analysis & Reporting tool. By default, the eG Reporting module is equipped with the most requested reports. Various dashboards are also made available. It is also always possible to create personal reports yourself.

We now have more than 70 organizations in the Benelux that use the eG Enterprise solution, most of which have been around for a long time. There are several case studies available on our site. For example, those of the municipality of Heerhugowaard and Langedijk https://www.eginnovations.com/case-studies/Case-study-Gemeente-Heerhugowaard.pdf or those of INISI https://www.eginnovations.com/case-studies/inisi-partner-case-study.pdf.  For more case studies see also: https://www.eginnovations.com/resources/case-studies.

eG Enterprise is an Observability solution for Modern IT. Monitor digital workspaces,
web applications, SaaS services, cloud and containers from a single pane of glass.

More interested? Request a free demo from one of our specialists or check out our website www.eginnovations.com.